gift_box
ua

Політика конфіденційності

Цей документ «Політика конфіденційності» (далі у тексті – «Політика») складена відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних, що вживаються товариством з обмеженою відповідальністю «МЕДІА ТЕХ ГЛОБАЛ» (далі – «Правовласник»). Ця Політика застосовується до всієї інформації, яку ТОВ «МЕДІА ТЕХ ГЛОБАЛ» може отримати про відвідувачів вебсайту https://logincasino.work/ (далі – «Сервіс, Сайт»).

1. Загальні положення

1.1. Обробка персональних даних користувачів здійснюється відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI та проводиться виключно з метою виконання зобов'язань Правовласника перед Користувачами в межах Угоди (публічної оферти), розташованої в мережі Інтернет за адресою https: //logincasino.work/privacy-policy (далі – «Угода»).

1.2. Укладаючи Угоду Користувач вільно, своєю волею і в своїх інтересах дає безстрокову письмову згоду на будь-які способи обробки своїх персональних даних, включно з будь-якою дією (операцією) або сукупністю дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, в тому числі збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передача (поширення, надання, доступ) третім особам, у тому числі транскордонна передача на територію іноземних держав, знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних у встановлених цією Політикою цілях.

1.3. Ця Політика, включаючи тлумачення її положень і порядок прийняття, виконання, зміни та припинення, підлягає застосуванню законодавства України.

1.4. Тут і далі в Політиці використовуються терміни та визначення, передбачені Угодою, а також іншими укладеними з Користувачем Договорами, якщо інше не передбачено цією Політикою або не випливає з її суті. В інших випадках тлумачення застосовуваного в Політиці терміна проводиться відповідно до чинного законодавства України.

2. Персональні дані

2.1. Під персональними даними в цій Політиці розуміється:

• Інформація, яку Користувач надає про себе самостійно під час реєстрації або авторизації, а також в процесі подальшого використання Сервісу.

• Дані, які передаються в автоматичному режимі залежно від налаштувань програмного забезпечення Користувача, включно, але не обмежуючись: IP-адреси, cookie, мережі оператора зв'язку, дані про використовуваний Користувачем програмний продукт і пристрій для роботи в мережі зв'язку, включаючи Інтернет, канали зв'язку, інформацію і матеріали, що передаються і отримуються з використанням Сервісу.

2.2. Правовласник не несе відповідальність за порядок використання Персональних даних Користувача третіми особами, з якими Користувач взаємодіє в межах використання Сервісу, в тому числі під час розміщення або розсилання Резюме і/або Вакансій.

2.3. Користувач усвідомлює і погоджується, що зазначені в розміщуваному ним Резюме і/або Вакансії персональні дані стають загальнодоступними. За вказівки в Резюме і/або Вакансії персональних даних третіх осіб Користувач гарантує отримання попередньої письмової згоди зазначених осіб на їхнє включення в загальнодоступне джерело персональних даних.

2.4. Користувач усвідомлює і приймає можливість розміщення на сторінках сайту програмного забезпечення третіх осіб, у результаті чого такі особи можуть отримувати зазначені в п. 2.1.2 знеособлені дані.

До вказаного програмного забезпечення третіх осіб серед іншого можуть належати:

• системи зі збору статистики відвідувань;

• соціальні плагіни (блоки) соціальних мереж;

• системи банеропоказів;

• інші системи збору знеособленої інформації.

Користувач має право самостійно обмежити збір такої інформації третіми особами, використовуючи стандартні налаштування конфіденційності, інтернет-браузера, які він застосовує для роботи з Сайтом.

2.5. Правовласник має право встановлювати вимоги до складу Персональної інформації Користувача, яка має обов'язково надаватися для використання Сервісу. Якщо певна інформація не позначена Правовласником як обов'язкова, її надання або розкриття здійснюється Користувачем на свій розсуд.

2.6. Правовласник не здійснює перевірку достовірності наданої Персональної інформації, вважаючи, що Користувач діє сумлінно, обачно і докладає всіх необхідних зусиль до підтримання такої інформації в актуальному стані.

2.7. Правовласник обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та/або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://logincasino.work/. Заповнюючи відповідні форми і/або відправляючи свої персональні дані Правовласнику, Користувач висловлює свою згоду з цією політикою.

3. Цілі обробки Персональної інформації

3.1. Правовласник здійснює обробку, в тому числі збір та зберігання тільки тієї Персональної інформації, яка необхідна для укладення та виконання договорів із Користувачами.

3.2. Правовласник та/або Користувачі мають право використовувати Персональну інформацію, зокрема, в таких цілях:

• створення бази даних резюме і вакансій;

• укладення Договорів із використанням Сервісу;

• ідентифікація Користувача;

• забезпечення зв'язку з Користувачем у межах інформаційного обслуговування і поліпшення якості Сервісу;

• нотифікація в межах укладених договорів, у тому числі із залученням третіх осіб;

• проведення маркетингових, статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

4. Вимоги до захисту Персональної інформації

4.1. Правовласник здійснює зберігання Персональної інформації та забезпечує її охорону від несанкціонованого доступу і поширення відповідно до внутрішніх правил та регламентів.

4.2. Відносно Персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, за винятком випадків, коли технологія надається Сервісу або настройки використовуваного Користувачем програмного забезпечення передбачають відкритий обмін інформацією з іншими учасниками та користувачами мережі Інтернет, а також випадків обробки загальнодоступних персональних даних.

4.3. З метою підвищення якості Сервісу Правовласник має право зберігати лог-файли про дії Користувача в рамках використання Сервісу, а також у зв'язку з укладенням та виконанням Користувачем Угоди та інших договорів зі свого боку, протягом 6 (шести) місяців із дати останньої дії користувача на Сайті.

4.4. Положення п. 4.1 та 4.2 рівною мірою поширюються на користувачів, які отримали доступ до Персональних даних інших користувачів у межах наданої Сервісом послуги.

5. Доступ до персональних даних

5.1. Доступ до персональних даних до Резюме Користувача можливий тільки після реєстрації в Базі даних як Роботодавця.

Після реєстрації кожен Роботодавець отримує унікальні логін і пароль від особистого кабінету в Базі даних, через який здійснюється доступ до резюме Претендентів (Користувачів).

5.2. Будь-який Користувач сайту у будь-який час за власним бажанням може самостійно видалити свої персональні дані в особистому кабінеті відповідно до Угоди користувача (публічної оферти), що розміщена за посиланням: https://logincasino.work/ua/user-agreement.

Крім того, Користувач, який із будь-якої причини не може самостійно видалити власні персональні дані, може звернутися до адміністрації сайту з вимогою видалення персональних даних шляхом направлення відповідного листа на електронну пошту: [email protected].

6. Зміна Політики конфіденційності

6.1. Ця Політика може бути змінена або припинена ТОВ «МЕДІА ТЕХ ГЛОБАЛ» в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувача. Нова редакція Політики набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті https://logincasino.work/, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.

6.2. Чинна редакція Політики розміщена на Сайті https://logincasino.work у мережі Інтернет за адресою https://logincasino.work/privacy-policy.

Чинна редакція Політики від «23» червня 2021 року.